BARBAROSSA EDAM

Barbarossa : Préparation aromatisé au fromage Edam.

Produit Code Produit Poids moyen Code EAN DLC
Barbarossa edam
FA01F0402
2 kg
2407822XXXXXX
120 jours